Internetowy system rozstrzygania sporów (ODR)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), informujemy, że Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W celu skorzystania z możliwości polubownego rozwiązania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć skargę np. za pośrednictwem platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Przypominamy, że jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem [email protected]